Tài liệu

Thép hình

Cọc Ống Thép

Cọc Ống Thép(12.80MB)
Tiếng Việt

Steel pipe pile

Steel pipe pile(12.50MB)
Tiếng Anh

Cọc Ván Thép

Cọc Ván Thép(9.83MB)
Tiếng Việt

Steel sheet pile

Steel sheet pile(9.93MB)
Tiếng Anh

Structural shapes

Structural shapes(5.13MB)
Tiếng Anh

Thép tấm

Steel plate

Steel plate(20.00MB)
Tiếng Anh

Corrosion-resistant steel plates

Corrosion-resistant steel plates(2.48MB)
Tiếng Anh

Cor-ten

Cor-ten(6.99MB)
Tiếng Anh

CORSPACE

CORSPACE(13.80MB)
Tiếng Anh

ABREX

ABREX(3.98MB)
Tiếng Anh

Thép mạ

Hot-rolled steel sheets & coils

Hot-rolled steel sheets & coils(8.85MB)
Tiếng Anh

Cold-rolled steel sheets & coils

Cold-rolled steel sheets & coils(4.80MB)
Tiếng Anh

Coated steel sheets

Coated steel sheets(8.10MB)
Tiếng Anh

Electrical steel sheets

Electrical steel sheets(8.85MB)
Tiếng Anh

Thép ống & Ống đúc

Pipes & Tubes

Pipes & Tubes(8.85MB)
Tiếng Anh

Seamless Casing & Tubing

Seamless Casing & Tubing(2.55MB)
Tiếng Anh

Thanh ray

Rails

Rails(5.13MB)
Tiếng Anh

NPV

NPV / steel pile pipe

NPV / steel pile pipe(9.16MB)
Tiếng Anh

NPV Cọc Ống Thép

NPV Cọc Ống Thép(8.91MB)
Tiếng Việt

NSMP / NSMV

NSMV / Giới thiệu công ty

NSMP / Company profile(3.97MB)
Tiếng Anh

NSMV / Giới thiệu công ty

NSMV / Company profile(3.27MB)
Tiếng Anh

NSMV / Giới thiệu công ty

NSMV / Giới thiệu công ty(3.29MB)
Tiếng Việt