Cơ sở hạ tầng

Sản phẩm của tập đoàn NIPPON STEEL đang góp phần để cải thiện chất lượng cuộc sống. Chúng tôi chuyên về áp dụng các công nghệ và năng lực sản xuất của mình để đóng góp cho các giải pháp xây dựng hạ tầng.

Ứng dụng