No.113  Special Issue on Construction Products


December 2016

Contents

Preface

Technical Review

Technical Report

 1. 4.Challenges Up to the Present and for the Future on Installation Technologies and Design of Steel Pipe Piles
  Hiroyuki TANAKA, Hiroki KUSAKA
  (PDF 4.5MB)Link to PDF Files
 2. 5.Development of the Mechanical "Gachi-cam JointTM" for Steel Pipe Piles and Steel Pipe Sheet Piles
  Masashi KITAHAMA, Yoshiro ISHIHAMA, Hironobu MATSUMIYA, Yoshinori FUJII, Toshihiko SAKAMOTO, Shinji TAENAKA, Tadachika MOCHIZUKI, Hiroyuki TANAKA
  (PDF 4.5MB)Link to PDF Files
 3. 6.Expanding Applications of the Gyropress MethodTM
  Hisashi HIRATA, Nobuyuki MATSUI
  (PDF 3.5MB)Link to PDF Files
 4. 7.Development of New-type Steel-pile Method for Port Facilities
  Shunsuke MORIYASU, Kazuo KUBOTA, Yoshiro ISHIHAMA, Ryuta TANAKA, Masakazu TAKENO, Kenji NISHIUMI, Shinji TAENAKA, Noriyoshi HARATA
  (PDF 3.2MB)Link to PDF Files
 5. 8.Line-up Expansion of Hat-shaped Steel Sheet Pile (NS-SP-45H・50H)
  Kazutaka OTSUSHI, Noriyoshi HARATA, Teruki NISHIYAMA, Takashi SUZUKI, Naoto KATAOKA, Hideyuki YOKOBAYASHI, Hiroshi YAMASHITA, Yosuke MIURA
  (PDF 4.3MB)Link to PDF Files
 6. 9.Development of New Type of Breakwater Reinforced with Steel Piles against a Huge Tsunami
  Shunsuke MORIYASU, Ryuta TANAKA, Shin OIKAWA, Masato TSUJII, Shinji TAENAKA, Kazuo KUBOTA, Noriyoshi HARATA
  (PDF 3.7MB)Link to PDF Files
 7. 10.Coastal Dyke and Tide Barrier Technologies for Large Earthquakes and Tsunami Runups
  Kazutaka OTSUSHI, Tatsuaki KUROSAWA, Kakuta FUJIWARA, Kazuhide TODA, Kenroh YOSHIHARA, Yohichi OKUDA, Kazuo NISHIBE, Kazuyasu KUROSAKI
  (PDF 4.6MB)Link to PDF Files
 8. 11. Development of the "Combi-Gyro Method," a New Steel Wall Construction Method Combining Steel Sheet Piles and Pipe Piles
  Naoya NAGAO, Kakuta FUJIWARA, Hiroyuki TANAKA, Noriyoshi HARATA
  (PDF 3.2MB)Link to PDF Files
 9. 12.Development of New Steel Sheet Pile Foundation Method
  Shinji TAENAKA, Atsushi KATO, Kazuhide TODA, Noriyoshi HARATA, Kazutaka OTSUSHI, Hiroaki NAKAYAMA, Ryuta TANAKA
  (PDF 1.7MB)Link to PDF Files
 10. 13.Development of Steel Diaphragm Wall with Soil Cement
  Naoya NAGAO, Takuzo KUZU, Masakazu TAKENO, Noriyoshi HARATA
  (PDF 6.2MB)Link to PDF Files
 11. 14.Development of Steel Plate Products for High-Efficiency Welding in Building Structures
  Yasuo ICHINOHE, Takahiko SUZUKI, Ichiro TAKEUCHI, Masato NIKAIDO, Masaki ARITA, Yoshiyuki WATANABE
  (PDF 3.4MB)Link to PDF Files
 12. 15.Application Technology of NSHYPER BEAMTM
  Koji FUKUDA, Satoshi KITAOKA, Itaru SUZUKI, Ichiro TAKEUCHI, Koji HANYA, Yasuo ICHINOHE, Keiichi TAKADA
  (PDF 4.9MB)Link to PDF Files
 13. 16.New Product and Utilization Technology of SMart BEAMTM
  Yuichi SHISHIDO, Tsutomu KOBAYASHI, Koji AKIOKA, Nariaki NAKAYASU, Yasuhiro OHSHIMA, Yawara KANAYAMA
  (PDF 4.7MB)Link to PDF Files
 14. 17.Transition of Light-Gauge Steel Framed Houses and Development of Four-Story Steel-Structured Housing Method
  Shigeaki TOHNAI, Hiroyuki KAIBARA, Tomohisa HIRAKAWA, Kazunori FUJIHASHI, Hiroaki KAWAKAMI, Nobuhiro MAARI, Yoshimichi KAWAI, Hiroshi TANAKA
  (PDF 6.7MB)Link to PDF Files
 15. 18.Approach to Development of Overseas Construction Steel Product Market in the Civil Engineering Field
  Masataka TATSUTA, Kei TESHIMA, Nobuyuki MATSUI, Shinji TAENAKA, Tomoya TOMINAGA, Ryosuke NAGATSU
  (PDF 4.5MB)Link to PDF Files
 16. 19.Expanding the Overseas Market through Valued Design Proposals by Emphasizing Advantages of the Profile of Structural H-shapes
  Noriyuki SUDA, Yoshimitsu MURAHASHI, Yuichi NISHIDA, Hikaru SENDA, Kazuaki SUZUKI, Keiji ANDO
  (PDF 3.5MB)Link to PDF Files

Page Top

Footer information