No.115  Special Issue on Civil Engineering


July 2017

Contents

Preface

Technical Review

Technical Topic

Technical Report

 1. 6.Low-Cost and Short-Term Construction of Temporary Buildings for Coke Ovens
  Yudai TANIGUCHI, Nagayuki MATSUISHI, Hiroyuki TSUJIMOTO, Shohtaku KOZAKI
  (PDF 5.4MB)Link to PDF Files
 2. 7.Development and Application of Sat-in Pile Foundation
  Hiroko NAITO, Yoshihiro TAKANO, Yuzo AKASHI, Masato TSUJII, Yoshinori KABAYAMA, Shinji TAENAKA, Yoshiro ISHIHAMA

  (PDF 3.9MB)Link to PDF Files
 3. 8.Design and Construction of Steel-Structured Houses and Future Efforts
  Masafumi KOZAKI, Shohtaku KOZAKI, Shigeaki TOHNAI, Yasuo WAKAYAMA, Hiroki FUJISAWA, Koichiro ONARI, Shigehisa IKEDA
  (PDF 7.5MB)Link to PDF Files
 4. 9.Advances in Maintenance Management of Infrastructure Facilities in Steelworks
  Shinji YORIMITSU, Yutaka IWAMOTO, Kazuki INABA, Takashi SUGIYAMA, Kousuke YOSHIDA, Yoshitomo TSUSUE, Kenichi ONOTORA, Daisuke KUSUNOKI
  (PDF 7.8MB)Link to PDF Files
 5. 10.Lifespan Enhancement of Crane Rails, Runway Girders and Overhead Cranes Using Shape-memory Alloyed Fish-plates
  Hiroyuki TSUJIMOTO, Shohtaku KOZAKI, Yasushi OKUTANI, Tomohiro TOYOZAWA, Keiji ANDO, Shinji YORIMITSU, Nagayuki MATSUISHI, Hiroyuki ISHII
  (PDF 4.9MB)Link to PDF Files
 6. 11.History of Steel Sleepers and the Latest Developments
  Hiroki YAMADA, Koji OOBA, Tomonori TOMINAGA, Hiroshi UEDA, Kei KAWABATA, Nobuhito NOGUCHI, Tetsurou SAKATA, Hidetoshi SUSUKI
  (PDF 3.6MB)Link to PDF Files
 7. 12.High-durability Corrosion Protection of Marine Steel Structures Using Titanium Covers
  Ryohei HASHIMOTO, Yasuhiko GANAHA, Atsumi IMAI, Yoshiyuki KAWASE, Kenichiro IMAFUKU, Masanori FURUKAWA
  (PDF 4.2MB)Link to PDF Files
 8. 13.Pier Strengthening Technique Using Carbon Fiber Grid and under Water Curing Type Resin
  Yusuke KAMEDA, Yoshiyuki KAWASE, Masayuki NEMOTO, Takayuki ASHINO, Kazuyuki MITANI
  (PDF 4.2MB)Link to PDF Files
 9. 14.Remaining Capacity Evaluation of Corroded Belt Conveyor Support Structure
  Kazumasa HISAZUMI, Ryoichi KANNO, Tomonori TOMINAGA, Yoshiaki SHIA
  (PDF 3.3MB)Link to PDF Files
 10. 15.Development of the Fireless Reinforcement Method of H Shaped Steel Brace Joints
  Masao MAEZAWA, Yasushi OKUTANI, Keiji ANDO, Yuuji YAMAMOTO, Shohtaku KOZAKI
  (PDF 7.2MB)Link to PDF Files
 11. 16.Development of Spherical Sliding Bearing
  Koji NISHIMOTO, Hideji NAKAMURA, Naoya WAKITA
  (PDF 2.9MB)Link to PDF Files
 12. 17.Biological Treatment Process of Steelmaking Wastewater Treatment
  Nobuyuki KANEMORI, Toshiaki KATO, Fumitaka KATO, Noriyuki MORI, Shunsuke ARAI, Tetsuroh KIMURA, Suguru OKUNUKI, Yuma SUZUKI
  (PDF 2.4MB)Link to PDF Files
 13. 18.High Efficient Solid-liquid Separation Technology
  Masahiro SHIMASE, Shingo MORIICHI, Taku NIEKAWA, Yukiko KATO
  (PDF 2.8MB)Link to PDF Files

Page Top

Footer information