THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ ĐỐI VỚI ĐỐI
TÁC KINH DOANH THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM


NIPPON STEEL CORPORATION, có Trụ Sở Chính tại 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Nhật Bản, và các văn phòng tại nước ngoài (được gọi chung là “NSC”) cung cấp thông tin về việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến mối quan hệ của NSC với các khách hàng hiện hữu và khách hàng tiềm năng, công ty thực hiện hoạt động thương mại, người tiêu dùng, nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ, đại lý, nhà tư vấn, đơn vị kiểm toán bên ngoài, viện nghiên cứu, tổ chức công nghiệp và tổ chức/cá nhân khác mà NSC hoặc bất kỳ công ty nào thuộc tập đoàn đang duy trì hoặc cân nhắc tạo lập mối quan hệ kinh doanh (mỗi đối tượng nêu trên được gọi là một “Đối Tác Kinh Doanh”), trong phạm vi áp dụng của pháp luật Việt Nam.

NSC có thể xử lý dữ liệu cá nhân sau đây:
·    Hồ sơ lý lịch và thông tin liên hệ, ví dụ như họ tên, vị trí công tác, địa chỉ làm việc, số điện thoại phục vụ công việc, số điện thoại di động phục vụ công việc, số fax phục vụ công việc và địa chỉ email phục vụ công việc của Đối Tác Kinh Doanh là cá nhân hoặc người làm việc cho hoặc nhân danh Đối Tác Kinh Doanh (mỗi người thuộc đối tượng nêu trên được gọi là “Đầu Mối Liên Hệ Của Đối Tác Kinh Doanh”);
·    Thông tin khác được xử lý liên quan đến mối quan hệ giữa NSC với Đối Tác Kinh Doanh hoặc được cung cấp bởi Đầu Mối Liên Hệ Của Đối Tác Kinh Doanh.
NSC thu thập dữ liệu cá nhân nêu trên bằng nhiều cách, trong đó cách phổ biến nhất là thu thập trực tiếp từ chủ thể của dữ liệu khi người này cung cấp dữ liệu cá nhân cho NSC, từ các công ty thuộc tập đoàn NSC và từ các bên thứ ba (ví dụ một Đầu Mối Liên Hệ Của Đối Tác Kinh Doanh khác)

NSC xử lý dữ liệu cá nhân bằng cách lưu trữ dữ liệu đó trong các hệ thống của NSC tại Nhật Bản hoặc những địa điểm khác nơi mà NSC có trụ sở để phục vụ cho các mục đích sau:
·    Trao đổi với những Đầu Mối Liên Hệ Của Đối Tác Kinh Doanh về các sản phẩm và dịch vụ của NSC, ví dụ như thông qua việc trả lời các câu hỏi hoặc yêu cầu, giao kết hoặc ký kết các giao dịch đối với sản phẩm hoặc dịch vụ, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật;
·    Trao đổi với những Đầu Mối Liên Hệ Của Đối Tác Kinh Doanh về các sản phẩm và dịch vụ của Đối Tác Kinh Doanh;
·    Lập kế hoạch, thực hiện và quản lý mối quan hệ kinh doanh với các Đối Tác Kinh Doanh;
·    Giải quyết các tranh chấp, thực thi các hợp đồng và/hoặc để khởi kiện, thực thi hoặc phản đối các yêu cầu khởi kiện;
·    Tuân thủ pháp luật và các quy định áp dụng, bao gồm cả việc phối hợp với các cơ quan và người có thẩm quyền liên quan.

Để thực hiện những mục đích xử lý nêu trên, NSC có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân cho những người nhận hoặc các nhóm người nhận sau:
·    Giám đốc, thành viên ban kiểm soát, chuyên gia tư vấn cấp cao, chuyên gia tư vấn, cán bộ điều hành, các thành viên, cố vấn điều hành, người lao động (bao gồm cả người lao động đang trong thời gian thử việc), người lao động tạm thời và bất kỳ người nào có vị trí tương đương (“Nhân Viên”) của NSC;
·    Các nhà tư vấn bên ngoài như các luật sư, kế toán viên và chuyên gia tư vấn thuế (“Nhà Tư Vấn”) của NSC;
·    Các công ty thuộc tập đoàn của NSC, Nhân Viên và Nhà Tư Vấn của các công ty đó mà NSC cần phải chia sẻ dữ liệu; 
·    Các Đối Tác Kinh Doanh khác, Nhân Viên và Nhà Tư Vấn của họ mà NSC cần phải chia sẻ dữ liệu;
·    Các cơ quan chính phủ, hội đồng, ủy ban, cán bộ, công chức hoặc các chủ thể thực hiện chức năng lập pháp, tư pháp, hành pháp hoặc hành chính.

 Trừ khi được quy định khác, NSC sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân đến chừng nào dữ liệu cá nhân đó vẫn cần để phục vụ cho mục đích thu thập hoặc xử lý khác (bao gồm cả trường hợp theo yêu cầu của pháp luật hoặc các quy định áp dụng hoặc để thực hiện hoặc phản đối các yêu cầu khởi kiện).

Đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân, trong một vài tình huống, Đầu Mối Liên Hệ Của Đối Tác Kinh Doanh có thể có các quyền sau đối với NSC, trong giới hạn quy định của pháp luật Việt Nam:
·    Quyền yêu cầu được tiếp cận dữ liệu cá nhân của mình;
·    Quyền yêu cầu chỉnh sửa hoặc cập nhật dữ liệu cá nhân của mình;
·    Quyền yêu cầu xóa bỏ dữ liệu cá nhân của mình;
·    Quyền yêu cầu giới hạn việc xử lý dữ liệu; và
·    Quyền di chuyển dữ liệu.

Nếu Đầu Mối Liên Hệ Của Đối Tác Kinh Doanh có câu hỏi liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình hoặc muốn thực hiện bất kỳ quyền nào nêu trên, thì có thể liên hệ với NSC tại: vn_generalinfovn.nipponsteel.com


 


Page Top

Footer information